ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ Β’ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) BIPAP – CPAP ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α’ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο :Β΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΑΣΣΑΡΩΝ (4) BIPAP – CPAP ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α’ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 29-04-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών
Τηλ.2613-601952 : Α.Π15865 _20-04-2022

Scroll to Top