ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ SPRAY

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ SPRAY» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 01/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. στο diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ SPRAY

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (08-03-2021)

Γενικής Χημικών Προϊόντων

Scroll to Top