ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΠΑΛΟΝΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «Τεχνικές προδιαγραφές καθετήρων μπαλόνι διαστολής οισοφάγου». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23-09-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ.2613-601854

Τεχνικές Προδιαγραφές: καθετήρων μπαλόνι διαστολής οισοφάγου

Scroll to Top