ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 18.03.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές προδιαγραφές : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

Scroll to Top