“Συντήρηση έξι (6) αντλιών WILO και επισκευή δύο (2) INVERTER στο αντλιοστάσιο της Νέας Πτέρυγας”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια:<< Συντήρηση έξι (6) αντλιών WILO και επισκευή δύο (2) INVERTER στο αντλιοστάσιο της Νέας Πτέρυγας.>>στο Νοσοκομείου μας.
Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 13.10.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr
Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στπ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές προδιαγραφές : “Συντήρηση έξι (6) αντλιών WILO και επισκευή δύο (2) INVERTER στο αντλιοστάσιο της Νέας Πτέρυγας” 

Scroll to Top