ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β’

Σήμερα Παρασκευή, 03-11-2023 αναρτούμε τον πίνακα τελικής επιλογής ιατρού ΕΣΥ για την πλήρωση μίας (1) θέσης  ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής, Αιματολογίας (Αιμοδοσίας)/ Επιμελητής Β’ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (Προκήρυξη 9591/13-03-2023 Β’ Ορθή επανάληψη με ΑΔΑ:6ΟΦΞ46906Λ-Λ6Μ): ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ )– ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄(κωδ. Θέσης: 6.11) : ATT00095

Scroll to Top