“ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ”

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και δικαιολογητικά προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς να ενημερώνονται για τις λίστες αναμονής ανά ειδικότητα και Νοσοκομείο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/anartitea/waitinglistofdoctors.html

Ως υπό διορισμό ιατρός λογίζεται αυτός του οποίου τα δικαιολογητικά έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση διορισμού του και κατά συνέπεια δύναται να συνάψει σύμβαση πριν την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης του για ειδίκευση σύμφωνα με τις διατάξεις του 32ου άρθρο της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορωναιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», με την προϋπόθεση πως το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται σε ισχύ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για πρόσληψη στο Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»:Δελτίο Ατομικών Στοιχείων – Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από την Υπηρεσία)

 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από Gov.gr
 2. Ιατρικές γνωματεύσεις από Παθολόγο/Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο
 3. Πτυχίο Ιατρικής και λοιποί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 4. Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ
 5. Αποδεικτικό ΑΦΜ και αρμόδιας ΔΟΥ
 6. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 7. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος  από Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
 8. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο Πατρών
 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 10. Λογαριασμός μισθοδοσίας
 11. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης της απαιτούμενου χρόνου ειδικότητας των ήδη υπηρετούντων ειδικευομένων στο Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» (δεν περιλαμβάνονται οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι και οι υπό διορισμό ιατροί που δεν έχει εκδοθεί η απόφαση τοποθέτησής τους ή δεν έχουν παρουσιαστεί προκειμένου να προσληφθούν). :ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 5_7_2024

Scroll to Top