ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνέχεια  της αριθμ. 36/16-9-2011 απόφασης ΔΣ  με ΑΔΑ 450Π46906Λ-ΧΚΙ, οι εταιρείες που έλαβαν μέρος για την προμήθεια φαρμάκων  Διενέργειας 3-11-2011 με ΑΔΑ  45Ο746906Λ-ΑΣΗ, καλούνται να προσέλθουν για διαπραγμάτευση στις 29-11-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00πμ στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας.

Scroll to Top