ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ιατρούς για συνεργασία με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι 31/3/2023, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών, με την πρόσκληση ενδιαφέροντος 4537/6-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΝΓ46906Λ-ΟΚΜ):  4537_6_2_2023