ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Για τις « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ)» CPV: 79511000-9 » για διάστηµα τεσσάρων (04) µηνών ήτοι από 03-10-2018 έως 02-02-2019 προϋπολογισµού 13.840,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Scroll to Top