ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εξοπλισμού ΜΕΘ προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες νοσηλείας ασθενών με COVID-19 σε μονάδες ΜΕΘ (1. Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές, CPV: 33157400-9(είδη: 1,2), 2. Ιατρικές κλίνες – CPV: 33192100, 3. Συστήματα παρακολούθησης – CPV: 33195100 – 4. Κεντρικός σταθμός παρακολούθησης – CPV: 33195200-5, 5. Ιατρικές Συσκευές – CPV: 3310000-1 6. Συσκευές και όργανα έγχυσης – CPV: 33194100-7 (είδη 7,8 ), 7.Ιατρικοι εξοπλισμοί CPV 33141620-2(9,10,11,12):για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  11581

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 11581 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΔΕΝ  ΙΣΧΥΕΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Scroll to Top