ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολή Οικονοµικής Προσφοράς για την  Ανάθεση   των  «Υπηρεσιών   Συλλογής-∆ιακοµιδής Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων    Γ.Ν. Πατρών Προϋπολογισµού 24.349.26 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ 

Scroll to Top