ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟ

Υποβολή Οικονοµικής Προσφοράς για την Ανάθεση των «Υπηρεσιών Συλλογής -∆ιακοµιδή Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων Γ.Ν.Πατρών Προϋπολογισµού 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟ

Scroll to Top