ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προµήθεια Ενεργού Εξοπλισµού δικτύου για το πολυόροφο κτίριο του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών, προϋπολογισµού 43.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Scroll to Top