ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.366,93 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Scroll to Top