ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.350,00 €ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Scroll to Top