ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για το έργο « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ)» CPV: 79511000-9 » για διάστηµα επτά (07) µηνών ήτοι από 19-07-2017 έως 18-02-2018 προϋπολογισµού 24.600,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών ”. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Scroll to Top