ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την  Ανάθεση   των  «Υπηρεσιών   Συλλογής ∆ιακοµιδής Νοσοκοµειακών Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων Γ.Ν.Πατρών Προϋπολογισµού 24.349,26€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής. 

Scroll to Top