ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για το Έργο “ Υπηρεσίες φύλαξης της Υγειονοµικής Μονάδας Βάσης του Γ. Ν. Πατρών, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών προϋπολογισµού 18.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Scroll to Top