ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς για την Ανάθεση των «Υπηρεσιών Συλλογής -Διακομιδή Νοσοκομειακών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Γ.Ν.Πατρών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προϋπολογισμού 24.778,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Scroll to Top