ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάδειξη αναδόχου για την επιµόρφωση του προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών µέσω του Προγράµµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Εργαζοµένων ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2017 του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆).  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Scroll to Top