ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 40 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΗΥ, 40 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΚAΙ 20 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ LASER EKTYΠΩΤΩΝ A4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.872 ,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σημείωση: Η ημερομηνία αποσφράγισης της υπ΄αριθμό. 13520/19-04-2018 πρόσκλησης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια 40 ανακατασκευασμένων Η/Υ, 40 καινούργιων οθονών και 20 καινούργιων Laser εκτυπωτών Α4 » , λόγω απεργίας στις 25-04-2018 μετατίθεται σε νέα ημερομηνία αποσφράγισης στις 27-04-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ

Scroll to Top