ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ AIDS ΤΟΥ ΓΝΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.200,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΠΑ ΤΟΥ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Scroll to Top