ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 96 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «δέκα φορείων ασθενών επειγόντων μεταβλητού ύψους για τα ΤΕΠ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.677,42€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 43.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 176027 : 42968_04-11-2022

Scroll to Top