ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την προμήθεια «Ανακινητήρα-Επωαστήρα αιμοπεταλίων για την Υ.Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Πατρών», προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.(CPV: 33141620-2 & ΚΑΕ: 7131) : 39984_14-10-2022

Scroll to Top