ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την επείγουσα προμήθεια «Εξοπλισμού ΜΕΘ» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες νοσηλείας ασθενών με COVID-19 στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προμήθεια σε τρία (3) κρεβάτια νοσηλείας, (Ιατρικές κλίνες, CPV 33192100-3), έναν (1) αναπνευστήρα με εξωτερικές παροχές οξυγόνου (Ο2) και αέρα καθώς και έναν (1) αναπνευστήρα με ενσωματωμένη τουρμπίνα, (Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές, CPV 33157400-9), ένα (1) Αναισθησιολογικό μηχάνημα πλήρες, (Ιατρικοί Εξοπλισμοί, CPV 33141620-2). : «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 11870

Scroll to Top