ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «Εξοπλισμού πληροφορικής σχετικά με την αναβάθμιση – επέκταση του υπάρχοντος εξοπλισμού (διακομιστές) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πάτρας», προϋπολογισμού 22.940,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Scroll to Top