ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ‘Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/τΑ/25-2-2020), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9734

  1. «Αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος», προϋπολογισμού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
  2. «Υγειονομικού υλικού της ΜΕΘ», προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Scroll to Top