ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια σύμβαση συντήρησης-επισκευής με ανταλλακτικά των αναισθησιολογικών μηχανημάτων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια σύμβαση συντήρησης-επισκευής με ανταλλακτικά των αναισθησιολογικών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 17.856,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής : 17989_08-05-23

Scroll to Top