ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση-επισκευή με ανταλλακτικά δέκα μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού BAXTER AK98V3»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση-επισκευή με ανταλλακτικά δέκα μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού BAXTER AK98V3»ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : 16011_25-04-23

Scroll to Top