ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός «Δερμοτόμου μπαταρίας»

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός «Δερμοτόμου μπαταρίας», προϋπολογισμού 11.000,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 13.640,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής : 24695_30-06-2022

Scroll to Top