ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ELISA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ELISA» για τις ετήσιες ανάγκες του Γ. Ν. Πατρών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.574,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : 44381_15-11-2022

Scroll to Top