ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Προμήθεια ενός «Εξαερωτήρα χορήγησης πτητικού αναισθητικού» για το Αναισθησιολογικό μηχάνημα MAQUET GETINGE μοντέλο FLOW-c (S.N. 4465)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός «Εξαερωτήρα χορήγησης πτητικού αναισθητικού» για το Αναισθησιολογικό μηχάνημα MAQUET GETINGE μοντέλο FLOW-c (S.N. 4465). ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : 2961-27.1.2022

Scroll to Top