ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ COVID-19

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ COVID-19». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 15-04-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 14:00μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών Τηλ.2613-601854.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ COVID-19

Scroll to Top