« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 834/10-12-15 με ΑΔΑ:ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 22/05/2019 ημέρα Τετάρτη diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854+

Τεχνικές προδιαγραφές : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: (02-07-2019)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Scroll to Top