ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 834/10-12-15 με ΑΔΑ:ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ » στο Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 04/07/2017 ημέρα Τρίτη diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Τεχνικές προδιαγραφές : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Scroll to Top