« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ» στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 21/10/2019 ημέρα Δευτέρα diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Τεχνικές προδιαγραφές :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ »

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (13/11/19)

1. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

Scroll to Top