ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΟΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ MONITORS

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 33610/04-11-2016 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:

ΟΜΟΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ MONITORS

στο Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 01-12-2016 την ημέρα ΠΕΜΠΤΗ στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές προδιαγραφές : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΟΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ MONITORS

Scroll to Top