ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 36740/02-12-2016 τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:

ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ στο Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 09-12-2016 την ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

Τεχνικές προδιαγραφές : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Scroll to Top