ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη:

1. ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

2. ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ΦΟΡΗΤΟ

3. ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ΦΟΡΗΤΟ

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν από αύριο 01-04-2021 ημέρα Πέμπτη diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Scroll to Top