ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοκητή, προχωρά στην Β’ ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ» στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 27/04/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (14-5-2020)

1. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Scroll to Top