« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ.834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην B’ ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» στο Νοσοκομείου μας.
Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 15/10/2019 ημέρα Τρίτη diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών (τηλ. 2613601854)

Τεχνικές προδιαγραφές : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ »

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (13/11/19)

1. AIMED

Scroll to Top