ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, CPV 331400000-0.

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» , CPV 331400000-0. Προϋπολογισμός: 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 24-04-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601872.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (30-4-2020)

1. Inside Medical

2.ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

3. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε

Scroll to Top