«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 18/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ. diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Scroll to Top