ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΩΡΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΩΡΛ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμ. 8621/21-03-2017 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΩΡΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΩΡΛ) στο Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 31-03-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές προδιαγραφές : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΩΡΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΩΡΛ)

Scroll to Top