«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ.834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ» στο Νοσοκομείο μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 4η/8/2016 ημέρα Πέμπτη στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ»

Scroll to Top