ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ» του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 18/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (09-02-2021)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ

ΨΗΛΙΑΚΟΣ

Scroll to Top