«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ & ΔΥΟ (2) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ

ο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση την με αρ. Πρωτ 20947/29-06-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο

«την προμήθεια:

ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ

ΔΥΟ (2) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ » στο Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 11-07-2016 ημέρα Δευτέρα στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο

Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ & ΔΥΟ (2) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ

Scroll to Top