«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 05-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Scroll to Top