Προμήθεια και εγκατάσταση ντουλαπιών και ραφιών στον χώρο του Αιμοδυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β, απόφασης Διοικητή προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση ντουλαπιών και ραφιών στον χώρο του Αιμοδυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών». Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 14-04-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στπ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873.

Τεχνικές Προδιαγραφές: Προμήθεια και εγκατάσταση ντουλαπιών και ραφιών στον χώρο του Αιμοδυναμικού

Scroll to Top